جهش تولید با مشارکت مردم

حفر 4 حلقه چاه آب شرب سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره 30/ب/04- 1403 م.ع شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 30/ب/04 – 1403 م.ع ، موضوع : حفر 4 حلقه چاه آب شرب سیرجان را با برآورد : 49.425.388.311 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: 2.471.269.420 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2003005963000057 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا ازکلیه شركت هایي که دارای گواهی صلاحیت در رشته حفاری رتبه بندی از وزارت نیرو یا مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای و هم چنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهار شنبه مورخ 1403.04.20 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ : 1403.04.11 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19:00 روز شنبه مورخ : 1403.04.30 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ : 1403.04.30 زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ : 1403.04.31 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456-021 دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت