جهش تولید با مشارکت مردم

حفر 5 حلقه چاه محوطه S ، 3S ، کریم آباد آبنیل و هشتادان گلباف و محی آباد شهرستان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 234 / ب/ 09 – 1401م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: حفر 5 حلقه چاه محوطه S ، 3S ، کریم آباد آبنیل و هشتادان
گلباف و محی آباد شهرستان کرمان را با براورد 26.482.699.285 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع
کار در مناقصه 1.324.135.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره
2001005963000303 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی
صلاحیت در رشته حفاری رتبه بندی از وزارت نیرو یا مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند،
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.09.14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.09.23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.10.03
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 تاریخ 1401.10.03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1401.10.04
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت