جهش تولید با مشارکت مردم

حمل و نصب الکتروپمپ جدید و بالا کشیدن الکتروپمپ معیوب و جوشکاری موردی و سایر خدمات مربوط به تاسیسات تولید آب شرب کل شهرستان سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 10/ب/7/ 1401/م با موضوع                ” حمل و نصب الکتروپمپ جدید و بالا کشیدن الکتروپمپ معیوب و جوشکاری موردی و سایر خدمات مربوط به تاسیسات تولید آب شرب کل شهرستان سیرجان (تمامی شهرها و روستاها” را با برآورد 13.191.113.874 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار  660.000.000  ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره   2001094984000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ 23/07/1401 می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 00 : 19 روز پنج شنبه مورخ 28/07/1401 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401.08.09 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت  00 : 14 روز شنبه تاریخ 09/08/1401

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00 : 10 صبح روزسه شنبه تاریخ 10/08/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف

 آدرس: سیرجان، میدان امام حسین (ع) – خیابان قدس- دفتر قراردادها و تلفن 03442201964

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت