جهش تولید با مشارکت مردم

خدمات نظارت بر اجرای عملیات آبرسانی (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) شهرستان های رودبار و قلعه گنج استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی خرید خدمات مشاوره (فراخوان ارزیابی کیفی) (95/الف/4- 1401 م )
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد نسبت به خدمات نظارت بر اجرای عملیات آبرسانی (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) شهرستان های رودبار و قلعه گنج استان کرمان به مدت 18 ماه با برآورد اولیه به مبلغ 34.504.490.594 ریال با انتخاب مشاور دارای گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب تخصص تاسیسات آب و فاضلاب با حداقل پایه 2 و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل اعتبارات عمرانی همراه با ارزیابی کیفی با حداقل امتیاز 60 و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره 2001005963000134 با توجه به شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) اقدام نماید.
برنامه زمانی اولیه مناقصه :

 • زمان اولین انتشار آگهی / ارسال به صفحه اعلان عمومی ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ : 15/04/1401
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ : 23/04/1401
 • مهلت ارسال پاسخ فراخوان : روز پنج شنبه 06/05/1401
 • لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید از ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 15/04/1401 جهت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir اقدام نمایند. (کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.) (متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.)
 • لازم به ذکر است بارگذاری گواهی صلاحیت خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب تخصص تاسیسات آب و فاضلاب با حداقل پایه 2 و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه ستاد توسط مشاورین محترم الزامی است.
 • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
  آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان – دفتر قراردادها و تلفن : 332222282 – 034
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
  دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت