جهش تولید با مشارکت مردم

خدمات نظارت بر اجرای عملیات پیمانهای جنوب استان

فراخوان عمومی آگهی شماره 19/الف/3-1403-م ع شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد فرآیند انتخاب مشاور موضوع خدمات نظارت بر اجرای عملیات پیمانهای جنوب استان را با برآورد 75.527.975.745 ریال را از محل اعتبارات عمرانی به شماره ۲۰۰۳۰۰۵۹۶۳۰۰۰۰47 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از کلیه شرکتهایی مشاوره ای که دارای رتبه 3 و بالاتر در رشته تاسیسات آب و فاضلاب هم چنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد انتخاب مشاور تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ 9/۰4/1403 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل انتخاب مشاور از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند محقق سازند. مشخصات این فراخوان در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ : 30/3/1403می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹:۰۰ مورخ : 18/4/1403 زمان بازگشایی پاکتها ساعت 8 صبح مورخ 19/4/1403 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان و ارائه پاکتهای الف :آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان دفتر قرار دادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۱۴۵۶-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت