جهش تولید با مشارکت مردم

خرید تابلو فرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-04/1402 (مرحله دوم)  

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تابلو فرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000006  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 19/02/1402 می باشد.

مبلغ برآورد : 53.798.938.700 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.689.946.935 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 19/02/1402 لغایت 24/02/1402

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 06/03/1402

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14:00 روز  شنبه مورخ 06/03/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:30 روز یکشنبه تاریخ 07/03/1402

محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت