جهش تولید با مشارکت مردم

خرید دیزل ژنراتور 275 کاوا با کاناپی و تابلو راه انداز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب/52-55/1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید دیزل ژنراتور 275 کاوا با کاناپی و تابلو راه انداز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001005963000241 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.06.06 می باشد.
مبلغ برآورد اولیه : 23.600.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.180.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) یا وجه نقد در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.06.06 لغایت 1401.06.08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.06.19
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401.06.19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 1401.06.20
محل تامین اعتبار : منابع عمرانی به صورت نقد
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت