جهش تولید با مشارکت مردم

خرید شیرآلات فشارشکن و نگهدارنده فشار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-46/1402 شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید شیرآلات فشارشکن و نگهدارنده فشار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000197 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 12/05/1402 می باشد. مبلغ برآورد : 80.940.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4.047.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 12/05/1402 لغایت 18/05/1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 28/05/1402 آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 28/05/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 08:45 روز یکشنبه تاریخ 29/05/1402 محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت