جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله آبده و اتصالات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب/52- 20/1403 شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله آبده و اتصالات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2003005963000055 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1403.04.02 می باشد. مبلغ برآورد : 161.122.500.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 8.056.125.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمانتنامه فوق باید به مدت 100 روز اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1403.04.02 لغایت 1403.04.06 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1403.04.18 آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1403.04.18 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 8:30 روز سه شنبه تاریخ 1403.04.19 محل تامین اعتبار : منابع عمرانی اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان، بلوار 22 بهمن شرکت آب وفاضلاب استان کرمان تلفن 32222960- 034 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت