جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله فولادی سایزهای مختلف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب/52- 18/1403 شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله فولادی سایزهای مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2003005963000053 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1403.04.02 می باشد. مبلغ برآورد : 14.725.200.000ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 736.260.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمانتنامه فوق باید به مدت 100 روز اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1403.04.02 لغایت 1403.04.04 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1403.04.16 آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14 روز شنبه مورخ 1403.04.16 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 8:15 روز یکشنبه تاریخ 1403.04.17 محل تامین اعتبار : منابع عمرانی اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان، بلوار 22 بهمن شرکت آب وفاضلاب استان کرمان تلفن 32222960- 034 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

۰۷:۵۱ قبل‌ازظهر

مستندات و اسناد

جستجو سایت