جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله فولادی 250

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-11/1402 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله فولادی 250 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000035  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/03/1402 می باشد.

مبلغ برآورد : 58.320.000.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.916.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 04/03/1402 لغایت 09/03/1402

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز ذوشنبه تاریخ 22/03/1402

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14:00 روز  دوشنبه مورخ 22/03/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:30 روز سه شنبه تاریخ 23/03/1402

محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت