جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله و اتصالات 500GRP را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-10/1402 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات 500GRP را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000034  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/03/1402 می باشد.

مبلغ برآورد : 96.388.850.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 4.819.442.500 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 04/03/1402 لغایت 09/03/1402

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز ذوشنبه تاریخ 22/03/1402

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14:00 روز  دوشنبه مورخ 22/03/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:00 روز سه شنبه تاریخ 23/03/1402

محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت