جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله و اتصالات GRP500

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-13/1402 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات GRP500 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000042  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 06/03/1402 می باشد.

مبلغ برآورد : 43.405.100.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.170.255.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 06/03/1402 لغایت 10/03/1402

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 23/03/1402

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14:00 روز  سه شنبه مورخ 23/03/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:30 روز چهارشنبه تاریخ 24/03/1402

محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت