جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110-315-250

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب/52-60/1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110-315-250 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001005963000244 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.06.13 می باشد.
مبلغ برآورد اولیه : 152.310.906.720ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 7.615.545.336 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) یا وجه نقد در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.06.13 لغایت 1401.06.14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1401.06.24
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401.06.24 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان .
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:15 روز یک شنبه تاریخ 1401.06.27
محل تامین اعتبار : منابع عمرانی به صورت نقد
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت