جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله چدن داکتیل 150- 200- 250- 300 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-72/1401

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 150- 200- 250- 300  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001005963000335 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 02/11/1401 می باشد.

مبلغ برآورد : 141.404.300.000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 7.070.215.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) یا وجه نقد در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 02/11/1401 لغایت 04/11/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 17/11/1401

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 14:00 روز  دوشنبه مورخ 17/11/1401 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:00 روز سه شنبه تاریخ 18/11/1401

محل تامین اعتبار : منابع عمرانی نقد و اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت