جهش تولید با مشارکت مردم

خرید مخزن یکصد مترمکعبی پلی اتیلن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-39/1402 (مرحله دوم) شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید مخزن یکصد مترمکعبی پلی اتیلن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000177 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 24/04/1402 می باشد. مبلغ برآورد : 7.420.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 371.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 24/04/1402 لغایت 27/04/1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 09/05/1402 آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 09/05/1402 به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 08:45 روز سه شنبه تاریخ 10/05/1402 محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت