جهش تولید با مشارکت مردم

خرید پرکلرین را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب /52-69/1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید پرکلرین را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
شماره 2001005963000300 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد
شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 10/09/1401 می باشد.
مبلغ برآورد : 45.300.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.265.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و
فاضلاب استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 10/09/1401 لغایت 14/09/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 26/09/1401
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 26/09/1401 به دبیرخانه شرکت آب و
فاضلاب استان
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 09:00 روز یکشنبه تاریخ 27/09/1401
محل تامین اعتبار : داخلی وجه نقد اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 اطلاعات تماس
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت