جهش تولید با مشارکت مردم

خرید 39000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 25 تا 315 میلیمتر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 17/ج/11/ 1401/م با موضوع ” خرید 39000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار 25 تا 315 میلیمتر طبق مشخصات فنی و استاندارد پیوست ” را با برآورد 57.060.240.000 ریال همراه با ارزیابی ساده ، با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار 2.853.012.000 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001094984000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ 10/11/1401 می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 00 : 19 روز دوشنبه مورخ17/11/1401 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 30/11/1401 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 00 : 14 روز یکشنبه مورخ 30/11/1401 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00 : 10 صبح روز دوشنبه مورخ 01/12/1401 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس: سیرجان، میدان امام حسین (ع) – خیابان قدس- دفتر قراردادها و تلفن 03442201964 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

۰۸:۵۵ بعدازظهر

مستندات و اسناد

جستجو سایت