جهش تولید با مشارکت مردم

خطوط انتقال ساخت مخزن و پمپاژ روستایی بردسیر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 127/ب/04- 1402 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : خطوط انتقال ساخت مخزن و پمپاژ روستایی بردسیر را با برآورد : 35.095.769.435 ریال به همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.754.788.472 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2002005963000159 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5 و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . – تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه تاریخ 1402.04.18 می باشد. – مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 26/04/1402 – مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 07/05/1402 – تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 07/05/1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه تاریخ 08/05/1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت