جهش تولید با مشارکت مردم

ساخت مخزن 500 مترمکعب روستای اودرج شهرستان رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/الف/04-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: ساخت مخزن 500 مترمکعب روستای اودرج شهرستان رفسنجان را با برآورد 13.663.394.263 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: 683.169.720 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000146 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته آب و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسنادمناقصه تا ساعت 19 چهارشنبه مورخ 20/04/1401 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ: 14/04/1401 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سامانه ساعت 19 روز شنبه مورخ: 01/05/1401
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:30 روز شنبه مورخ: 01/05/1401
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ: 02/05/1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس : کرمان- بلوار 22 بهمن- نبش بلوار ساوه- شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها- تلفن : 332222982 – 034
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-1456
دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت