جهش تولید با مشارکت مردم

سرمایه گذار واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر رابر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر رابر به روش بیع متقابل (BUY BACK) (مزایده 186/الف/05- 1402 م ) شرکت آب وفاضلاب استان کرمان در نظر دارد مطابق ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (ع) تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر رابر در ازای تخصیص بخشی از پساب تصفیه شده در این طرح به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. الف – شرح مختصری از پروژه : موضوع پروژه : احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر رابر در ازای تخصیص بخشی از پساب تصفیه شده شامل : تامین مالی هزینه، تهیه مصالح و اجرای حدود 101 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و هزینه ی اجرا شامل تهیه، حمل و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و تکمیل ساختمانهای جنبی و فرآیندی و یک مدول تصفیه خانه فاضلاب با دو خط جریان به ظرفیت ورودی فاضلاب به حجم 4273 مترمکعب در شبانه روز سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان کرمان مشاور : – دوره احداث : 3 سال – دوره بهره برداری تجاری : 20 سال – راندمان تصفیه : حدود 98 درصد – جمعیت تحت پوشش : در سال افق 1425 حدود 23 هزار نفر – محل اجرا : شهر رابر و محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری : – سرمایه گذار به صورت شخص حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. – تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1402.05.28 لغایت پایان وقت اداری 1402.06.08 جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح تاسیسات فاضلاب شهر بافت به روش بیع متقابل به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان دفتر امور قراردادها واقع در بلوار 22 بهمن ابتدای بلوار ساوه مراجعه نمایند. – محل و زمان تحویل مدارک درخواستی : مهلت تحویل سناد ارزیابی تکمیل شده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402.07.01 و محل دفتر دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن ابتدای بلوار ساوه می باشد. – محل و زمان بازگشایی اسناد : روز دوشنبه مورخ 1402.07.03 ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان کرمان خواهد بود. – بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجدشرایط جهت تکمیل اسناد مزایده دعوت به عمل خواهد آمد. – سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران درتمام مراحل اختیار تام دارد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت