جهش تولید با مشارکت مردم

عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده در سطح شهرستان سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 8/الف/6/ 1401/م با موضوع ” عملیات لوله گذاری و بازسازی پراکنده در سطح شهرستان سیرجان ” را با برآورد 165/934/656/56 ریال همراه با ارزیابی با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار 000/000/833/2 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001094984000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 01/06/1401 می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 00 : 19 روز یکشنبه تاریخ 06/06/1401 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 16/06/1401 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 30 : 13 روز شنبه تاریخ 19/06/1401
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00 : 10 صبح روز شنبه تاریخ 19/06/1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: سیرجان، میدان امام حسین (ع) – خیابان قدس- دفتر قراردادها و تلفن 03442201964
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مستندات و اسناد

جستجو سایت