جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت و توزیع خدمات مشترکین شهرهای تابعه شهرستان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 114/ب/4- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : قرائت و توزیع خدمات مشترکین شهرهای تابعه شهرستان کرمان را با برآورد : 33.456.512.340 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.672.830.000 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000168 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401.04.21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 تاریخ 1401.04.28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1401.05.11
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 09:15 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.12
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت