جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت و توزیع و خدمات مشترکین شهرستان های شمالی استان کرمان

آگهی مناقصه شماره : ۲۰ / الف /٠٣-١٤٠٣ – م د شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی با موضوع قرائت و توزیع و خدمات مشترکین شهرستان های شمالی استان کرمان همراه با ارزیابی کیفی به شماره سامانه ستاد ایران ۲۰۰۳۰۰۵۹۶۳۰۰۰۰٤۸ را با برآورد: ١٨٧,٢٠٦,٣٥٨,٦٤٨ ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار ۹,۳۶۰,۳۱۸,۰۰۰ ریال از محل اعتبارات داخلی با حداقل تعداد : ۵ به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته خدمات عمومی یا آب یا تاسیسات با حداقل رتبه ۵ و صلاحیت ایمنی معتبر دارای مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. برنامه زمانی مناقصه تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ۱۳:۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ لازم به ذکر است – در جلسه ی گشایش پاکات مناقصه یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند حضور داشته باشد. ضمانت نامه میتواند به یکی از روشهای زیر ارائه شود الف -۱ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه لازم است شرکت کنندگان نسبت به ارائه ضمانت نامه فرایند ارجاع کار منطبق بر آخرین نسخه آیین نامه تضمین معاملات دولتی اقدام نمایند بدیهی است ارائه ی هرگونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئین نامه از جمله ضمانت نامه شرکت در مناقصه قابل پذیرش نمیباشد و شرکت کننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد. ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه باید به مدت ۳ ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد الف ۲- فیش واریزی : ارائه فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی سپرده حساب زیر : مناقصه های داخلی به حساب بانک ملت به شماره ۱۸۶۰۸۱۹۵۷۷ با شناسه واریز ۲۶۵۷۴۸۰۳۰۲۳۱۶۴ بنام شرکت آب و فاضلاب کرمان :آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن- نبش بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن٠٣٤٣٣٢٢٢٢٨٢

مستندات و اسناد

جستجو سایت