جهش تولید با مشارکت مردم

«قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، اپراتوری و … شهرستان سیرجان و توابع روستایی»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماه 4/ب/04/1403/م با موضوع «قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، اپراتوری و … شهرستان سیرجان و توابع روستایی» را با برآورد 115.649.659.660 ریال با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار 5.783.000.000 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2003094984000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1403.04.10 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1403.04.13 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1403.04.24 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 9:00 روز چهارشنبه تاریخ 1403.04.27 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1403.04.27 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس : سیرجان، میدان امام حسین (ع)- خیابان قدس- دفتر قراردادها و تلفن 03442201964 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب سیرجان

مستندات و اسناد

جستجو سایت