جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور، توزیع قبوض و سایر خدمات مشترکین شهرستان های بافت و بردسیر و رابر و ارزوئیه

فراخوان مناقصه عمومی آگهی شماره : 185/د/6- 1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : موضوع : قرائت کنتور، توزیع قبوض و سایر خدمات مشترکین شهرستان های بافت و بردسیر و رابر و ارزوئیه را با برآورد 38.705.071.660 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.935.300.000 ریال به شماره فراخوان : 20010059630000238 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی معتبر در رشته خدمات عمومی مربوطه از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی و یا آب و یا تاسیسات ساجات و همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه: روز یکشنبه تاریخ 1401.06.06
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.06.12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1401.06.22
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401.06.22
زمان برگزاری مناقصه: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401.06.23
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت