جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور، وصول مطالبات، توزیع خدمات مشترکین و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستان های زرند، کوهبنان و راور

آگهی مناقصه شماره 176/ ب/ 06 – 1401م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: قرائت کنتور، وصول مطالبات، توزیع خدمات مشترکین و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستان های زرند، کوهبنان و راور را با براورد 37.213.905.150 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.860.695.260 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000233 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته خدمات عمومی، آب یا تاسیسات و همچنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز یکشنبه مورخ 1401.06.06 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401.06.02 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401.06.20
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401.06.20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401.06.21
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت