جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور ،وصول مطالبات  و نصب انشعابات غیر مجاز شهرستان شهربابک

آگهی مناقصه شماره 222 / و/ 08 – 1401م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: قرائت کنتور ،وصول مطالبات  و نصب انشعابات غیر مجاز شهرستان شهربابک را با براورد  14.595.996.750 ریال همراه با ارزیابی  ساده  با  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه: 729.799.840  ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000280  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته خدمات عمومی و آب یا تاسیسات حداقل رتبه 5 خدمات صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  تاریخ  1401.08.14  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز  پنجشنبه 1401.08.19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1401.08.30

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401.08.30

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1401.09.01

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت