جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور ، وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات
غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 224/ الف / 08 – 1401م (19 آبان)
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: قرائت کنتور ، وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات
غیرمجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستان های جیرفت و عنبرآباد را با براورد 127.593.141.500 ریال همراه با ارزیابی
کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 6.379.657.100 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت
کنندگان 5 نفر و به شماره 2001005963000286 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به برگزار نماید. لذا از کلیه
شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته خدمات عمومی یا آب یا تاسیسات حداقل رتبه 5 خدمات صادره از ساجات و
همچنین گواهی صلاحیت ایمنی صادره معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1401.08.18 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1401.08.24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.09.09
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1401.09.09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401.09.12
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت