جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور و وصول مطالبات جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی آگهی شماره ۲۱ / الف /۰۳ – ۱۴۰۳ م.د شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : ۲۱/الف/٠٣ – ١٤٠٣ م.د ، موضوع : قرائت کنتور و وصول مطالبات جنوب استان کرمان با ارزیابی کیفی را با برآورد : ٢٠٧,٦١٣,٥٣٦,٠٠٠ ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع :کار: ۱۰,۳۸۰,٦٧٦,٨۰۰ ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان ٥ نفر و به شماره ۲۰۰۳۰۰۵۹٦۳۰۰۰۰49 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته خدمات عمومی یا آب یا تاسیسات رتبه ۵ و هم چنین صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ 1403.04.04 به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1403.03.29 می باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ 1403.04.19 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت ١٤:٠٠ روز سه شنبه مورخ : 1403.04.19 زمان بازگشایی پاکتها ساعت ۰۸:۱۵ صبح روز چهارشنبه مورخ 1403.04.20 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن ٠٣٤٣٣٢٢٢٢٨٢ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در :سامانه مرکز تماس: ١٤٥٦-٠٢١ دفتر ثبت نام ٨٨٩٦٩٧٣٨ و ٨٥١٩٣٧٦٨

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت