جهش تولید با مشارکت مردم

قرائت کنتور  و وصول مطالبات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور

آگهی مناقصه شماره 221 / د/ 08 – 1401م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: قرائت کنتور  و وصول مطالبات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور را با براورد  37.213.905.150 ریال همراه با ارزیابی کیفی با  مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه : 1.860.695.260 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000281  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته  آب  یا تاسیسات حداقل رتبه 5 خدمات صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت تاریخ  1401.08.14  می باشد.

مهلت زمان دریافت  اسناد مناقصه از سایت:ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.08.21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ  1401.09.05

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز  شنبه مورخ 1401.09.05

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:15  روز یکشنبه مورخ  1401.09.06

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت