جهش تولید با مشارکت مردم

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

اصلاحیه مربوط به آگهی شماره 247/ب/10-1401 م فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، نگهداری، تعمیر و رفع اتفاقات تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان های کهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبار جنوب را با برآورد : 174.230.333.963 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 8.711.516.700 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000318 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب یا تاسیسات دارای اعتبار حداقل رتبه 5، رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه یا مجوز دارای اعتبار در رشته بهره برداری از تاسیسات آب و خطوط انتقال و مخازن آب از آب و فاضلاب کشور و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاریخ 1401.10.14 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401.10.24 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.11.08 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1401.11.08 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.11.09 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت