جهش تولید با مشارکت مردم

موضوع احداث مخزن 1000 مترمکعبی کشکوئیه رفسنجان

فراخوان مناقصه عمومی شماره 152/ج/5-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : موضوع احداث مخزن 1000 مترمکعبی کشکوئیه رفسنجان را با برآورد : 44.085.524.605 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 2.204.300.000 ریال به شماره فراخوان : 2001005963000207 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز پنج شنبه تاریخ 1401.05.13
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.05.29
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13:00 شنبه تاریخ 1401.05.29
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:45 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.05.30
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت