جهش تولید با مشارکت مردم

موضوع حفاری چاههای کلاسه 2 و 3481 شهر جیرفت

فراخوان مناقصه عمومی شماره 151/ج/5-1401 م
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل : موضوع حفاری چاههای کلاسه 2 و 3481 شهر جیرفت را با برآورد : 11.817.722.622 ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 590.900.000 ریال به شماره فراخوان : 2001005963000206 سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت حفاری از وزارت نیرو یا مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای همچنین صلاحیت ایمنی (معتبر) صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.12
مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.05.19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1401.05.29
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 13:00 شنبه تاریخ 1401.05.29
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401.05.30
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 – 021
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت