جهش تولید با مشارکت مردم

موضوع حفر چاههای جابجایی ماهان، شهداد، راین

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده شماره 264/الف/11-1401 م  (4 بهمن)

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی : موضوع حفر چاههای جابجایی ماهان، شهداد، راین را با برآورد : 14.833.315.702 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه 741.665.800 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000338  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته حفاری رتبه بندی از وزارت نیرو یا مجوز پروانه حفاری از آب منطقه ای حداقل رتبه 5 صادره از ساجات و همچنین گواهی صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز  دوشنبه تاریخ 1401.11.03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401.11.09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه:  ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401.11.19

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401.11.19

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:30 روز یکشنبه تاریخ 1401.11.23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت