جهش تولید با مشارکت مردم

نجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 294/الف/02- 1403 م شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه شماره : 294/الف/02- 1403 م ، موضوع : انجام امور خدماتی ستاد و شهرستان های تحت پوشش را با برآورد : 30.730.002.466 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه : 1.536.500.125 ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2003005963000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت در رشته خدمات عمومی از اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی صلاحیت ایمن معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1403.02.03 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1403.02.09 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ : 1403.02.20 تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ 1403.02.20 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1403.02.22 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت