جهش تولید با مشارکت مردم

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 238/ الف/ 09 – 1401م 

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: احداث مخزن 200 مترمکعبی روستای جغدری شهرستان بردسیر  را با براورد  5.378.118.854 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 268.906.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره 2001005963000307 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید.

لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صلاحیت انجام کار در رشته آب حداقل رتبه 5 و همچنین صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1401.09.21  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401.09.30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401.10.10

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1401.10.10

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ  1401.10.11

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان- دفتر قراردادها – تلفن: 333222282-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 – 021

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مستندات و اسناد

جستجو سایت