جهش تولید با مشارکت مردم

خرید لوله پلی اتیلن ۶۳- ۹۰- ۱۱۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب/ ۵۲- ۶۱/ ۱۴٠۲ شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن ۶۳- ۹۰- ۱۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2002005963000230 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۲ می باشد. مبلغ برآورد : ۹.۲۷۰.۷۲۰.۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۴۶۳.۵۳۶.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۲ لغایت ۱۴۰۲.۰۵.۲۶ مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۷ آخرین مهلت تحویل پاکت (الف) : به صورت حضوری ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۷ به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۰۸:۱۵ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۸ محل تامین اعتبار : منابع عمرانی وجه نقد اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت