جهش تولید با مشارکت مردم

سرپرست برنامه‌ریــزی و توسعه سرمایــه‌گذاری

آرش احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 3322400-034
تلفن داخلی: 1030
پست الکترونیک:
info[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: دفتر برنامه ریزی و بودجه

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

تلفن داخلی: 1014

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: پیام پاکدامن

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهيز منابع مالي وتوسعه مشاركت

تلفن داخلی: 1017

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: هادی دهقانی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه ها

تلفن داخلی: 1041

پست الکترونیک: control[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

جستجو سایت