جهش تولید با مشارکت مردم

معاونت خدمات مشترکین و درآمد

مهدی پاکدل مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 034-33224800
تلفن داخلی: 1076
پست الکترونیک:
moshtarekin[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه

تلفن داخلی: 1110

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: حجت الله شفیعی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن داخلی: 1110

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: ندا نادری

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر خدمات مشترکین

تلفن داخلی: 1480

پست الکترونیک: khadamatmoshtarekin[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

جستجو سایت