جهش تولید با مشارکت مردم

معاونت مــالی و پشتیبانی

مسعود مهدوی فرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 33224801-034
تلفن داخلی: 1050
پست الکترونیک:
info[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: محمود جوشوری

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر امور انبارها

تلفن داخلی: 1067

پست الکترونیک: -

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: محمدامین فدایی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر امور پشتیبانی

تلفن داخلی: 1020

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: علیرضا رمضانی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر امور بازرگانی

تلفن داخلی: 1072

پست الکترونیک: bazargani[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: عصمت محمدی نژاد

تلفن مستقیم: 33224801-034

نمابر: -

سمت: مدیر امور مالی

تلفن داخلی: 1052

پست الکترونیک: omurmali[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

جستجو سایت