جهش تولید با مشارکت مردم

منشور اخلاقی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

ما اعتقاد داریم که:

خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم شده و رابطه بین ما و مردم را تقویت می‌نماید.

کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمت به این ویژگی پایبندیم.

اعضای شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می‌آیند لذا تردیدی در اثرگذاری رفتار آنها در مراجعین به شرکت نداریم.

مطمئناً موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را وسیله‌ای برای تامین هدف گسترده‌تر که ارائه خدمات مناسب می‌باشد می‌دانیم.

ما همواره با حفظ هویت خود ارزش‌های ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع می‌شود را فراموش نخواهیم کرد:

  • در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای‌بندیم.
  • نظم، آراستگی و قت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت بر ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می‌دانیم.
  • فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.
  • رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقی می‌کنیم.

جستجو سایت