جهش تولید با مشارکت مردم

معرفی خدمات

عنوان خدمتعنوان زیرخدمتنحوه ارائه زیرخدمت
1
لینک صفحه دریافت خدمتاطلاعات تکمیلی زیرخدمت
(شناسنامه زیرخدمت)
راهنمای استفاده از زیرخدمتسوالات متداول مربوط به هر زیرخدمت (FAQ)بیانیه توافق سطح خدمت
(SLA)
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
اطلاع رسانی قطعی آب
15031947000
اطلاع رسانی قطعی آب
15031947000
غیرحضوری:
مرکز ارتباطات مردمی
122
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
15031949000
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
15031949000
غیرحضوری:

دبیرخانه نظام پیشنهادات
33224800-034
داخلی: 1042
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
15031946000
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
15031946000
غیرحضوری:
مرکز ارتباطات مردمی
122
پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب
15033053000
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب
15033053100
ترکیبی:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب
15033053000
پاسخ به استعلام حریم خطوط و تأسيسات آب و فاضلاب
15033053101
غیرحضوری:
امورات شهرستان‌مربوطه:
کلیک کنید
خدمات واگذاری انشعاب
15031452000
واگذاری انشعاب آب
15031452100
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات واگذاری انشعاب
15031452000
واگذاری انشعاب فاضلاب
14021452101
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
آزمايش كنتور آب
15031453108
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
اعلام كاركرد كنتور
15031453115
غیرحضوری:
تماس با 122
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
15031453113
غیرحضوری:
تماس با 122
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تعويض كنتور آب
15031453109
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
15031453102
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغيير تعداد واحد مسكوني مشترکین آب و فاضلاب
15031453103
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب آب
15031453104
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغيير قطر انشعاب آب
15031453105
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغيير كاربري انشعاب آب
15031453100
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تغيير مكان کنتور آب
15031453107
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
تفكيك كنتور آب
15031453106
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب
15031453112
حضوری-غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب
15031453114
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
فروش آب تانكري
15031453119
حضوری-غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
قطع موقت و وصل انشعاب آب
15031453111
ترکیبی:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب
15031453116
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
خدمات پس از واگذاری انشعاب
15031453000
نصب سيفون اضافي فاضلاب
14021453110
غیرحضوری:
دفتر خدمات مشترکین
33224800-034
داخلی: 1480-1104
  1. : مبتنی بر اینترنت
    : مبتنی بر تلفن گویا (122)
    : مبتنی بر پیامک (ارسال 5 به 100034122)
    : مبتنی بر دفاتر پیشخوان ↩︎

جستجو سایت